Pony Design Grażyna Podgórska se sídlem: Wycieczkowa 32, 95-070 Rąbień AB, Polsko

IČ (regon): 470025527

DIČ PL7251171932

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

adrese muzpony.cz

*1. Úvodní ustanovení*

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „*obchodní podmínky*“) obchodu

muzpony.cz – Pony Design Grażyna Podgórska, se sídlem: Wycieczkowa 32, 95-070 Rąbień AB

Polsko, IČ 470025527, DIČ 7251171932 (dále jen „

*prodávající*“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) vzájemná

práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

kupní smlouvy (dále jen „*kupní smlouva*“) uzavírané mezi prodávajícím

a jinou fyzickou osobou (dále jen „*kupující*“) prostřednictvím

internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím

provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese

www.muzpony.cz (dále

jen „*webová stránka*“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále

jen „*webové rozhraní obchodu*“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v

úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež

jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci

svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní

smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními

obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní

smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

*2. Uživatelský účet*

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může

kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého

uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále

jen „*uživatelský

účet*“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující

provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní

obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující

povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v

uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen

aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání

zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a

heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací

nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím

osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy

kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy

kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný

nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a

softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a

softwarového vybavení třetích osob.

*3. Uzavření kupní smlouvy*

1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se

nepoužije.

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně

uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto

zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny

zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících

poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost

prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,

kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém

rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do

elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu

doručení objednávaného zboží a

1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen

jako „*objednávka*“).

1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno

zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i

s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při

zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu

kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou

prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení

objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na

adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v

objednávce (dále jen „*elektronická adresa kupujícího*“).

1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky

(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat

kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či

telefonicky).

1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí

objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při

uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití

komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy

(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí

kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

*4. Cena zboží a Platební podmínky*

1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní

smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 0271331506/0300, vedený

u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „*účet

prodávajícího*“);

c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal.

1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu

také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li

uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené

s dodáním zboží.

1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou

platbu. Tímto

není dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti

uhradit kupní cenu zboží předem.

1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní

cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní

cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní

cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě

bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn

okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.25. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího

nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.17), požadovat uhrazení

celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119

odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze

vzájemně kombinovat.

1.27. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně

závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných

na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je

plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající

kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na

elektronickou adresu kupujícího.

*5. Odstoupení od kupní smlouvy*

1.28. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského

zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které

bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží

v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů

jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové

nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.29. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze

od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829

odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do

čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní

smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta

ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí

být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro

odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář

poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení

od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny

prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

obchod@muzpony.cz.

1.30. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních

podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu

vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s

navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být

vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek

vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14)

dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým

je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit

plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným

způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu

další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující

zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.32. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn

jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.33. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od

kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu

kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený

kupujícím.

1.34. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací

smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že

dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva

ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím

prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

*6. Přeprava a dodání zboží*

1.35. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního

požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady

spojené s tímto způsobem dopravy.

1.36. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo

určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.37. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat

opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující

povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.

náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.38. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat

neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně

oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o

neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce

převzít.

1.39. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit

zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

*7. Práva z vadného plnění*

1.40. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se

řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními

§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.41. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží

převzal:

1.41.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,

má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které

kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi

prováděné,

1.41.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí

nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.41.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo

předlohy,

1.41.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.41.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.42. Ustanovení uvedená v čl. 1.41 obchodních podmínek se nepoužijí u

zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena

ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého

zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží

mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.43. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,

že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z

vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od

převzetí.

1.44. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese

jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment

prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od

kupujícího reklamované zboží.

1.45. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností

prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

*8. Další práva a povinnosti smluvních stran*

1.46. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.47. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování

ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.48. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající

prostřednictvím elektronické adresy obchod@muzpony.cz. Informaci o vyřízení

stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.49. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského

oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný

živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad

pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném

rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.50. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §

1765 odst. 2 občanského zákoníku.

*9. Ochrana osobních údajů*

1.51. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je

poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění

pozdějších předpisů.

1.52. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a

příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,

adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen

jako „*osobní

údaje*“).

1.53. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to

pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení

uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se

zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a

obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v

celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě

znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.54. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při

registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového

rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného

odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.55. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí

osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní

údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím

osobám.

1.56. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné

podobě neautomatizovaným způsobem.

1.57. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl

poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.58. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo

zpracovatel (čl. 1.55) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v

rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu

se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich

zpracování, může:

1.58.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.58.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý

stav.

1.59. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je

mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za

poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

*10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies*

1.60. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,

službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a

dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou

adresu kupujícího.

1.61. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky

prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.

cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty

kdykoliv odvolat.

*11. Doručování*

1.62. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

*12. Závěrečná ustanovení*

1.63. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)

prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou

dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.64. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,

nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,

jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností

nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních

ustanovení.

1.65. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

1.66. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od

kupní smlouvy.

1.67.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Olza Logistic – [muzpony]
Karvinská 1897
737 01 Český Těšín
, adresa elektronické pošty obchod@muzpony.cz.