*OBCHODNÍ PODMÍNKY*
 
Modern Design Magdalena Lipińska
se sídlem: Pienista 41D/62, Łódź, Polsko
IČ (regon): 100394177
DIČ PL7272630463
 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese muzpony.cz
 
*1. Úvodní ustanovení*
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „*obchodní podmínky*“) obchodu
muzpony.cz - Modern Design Magdalena Lipińska, se sídlem: Pienista 41D/62,
Łódź, Polsko, IČ (regon): 100394177, DIČ PL7272630463 (dále jen „
*prodávající*“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „*kupní smlouva*“) uzavírané mezi prodávajícím
a jinou fyzickou osobou (dále jen „*kupující*“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
www.muzpony.cz (dále
jen „*webová stránka*“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále
jen „*webové rozhraní obchodu*“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež
jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
 
*2. Uživatelský účet*
1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále
jen „*uživatelský
účet*“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní
obchodu.
1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.
1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.
 
*3. Uzavření kupní smlouvy*
1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.
1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně
uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto
zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny
zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících
poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a
1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
jako „*objednávka*“).
 
1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i
s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
objednávce (dále jen „*elektronická adresa kupujícího*“).
1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).
1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
*4. Cena zboží a Platební podmínky*
 
1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 0271331506/0300, vedený
u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „*účet
prodávajícího*“);
c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal.
 
1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené
s dodáním zboží.
1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou
platbu. Tímto
není dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti
uhradit kupní cenu zboží předem.
1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní
cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní
cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní
cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.25. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího
nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.17), požadovat uhrazení
celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119
odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
1.27. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího.
 
*5. Odstoupení od kupní smlouvy*
1.28. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského
zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží
v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů
jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
1.29. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829
odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní
smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí
být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro
odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení
od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
obchod@muzpony.cz.
1.30. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních
podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu
vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek
vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14)
dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým
je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující
zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
1.32. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.33. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu
kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.
1.34. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
*6. Přeprava a dodání zboží*
1.35. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního
požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady
spojené s tímto způsobem dopravy.
1.36. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
1.37. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.38. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
1.39. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit
zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
*7. Práva z vadného plnění*
1.40. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se
řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
1.41. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
převzal:
 
1.41.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,
má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
1.41.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.41.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,
1.41.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.41.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
1.42. Ustanovení uvedená v čl. 1.41 obchodních podmínek se nepoužijí u
zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého
zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží
mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.43. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,
že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z
vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí.
1.44. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese
jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od
kupujícího reklamované zboží.
1.45. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností
prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
*8. Další práva a povinnosti smluvních stran*
1.46. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.47. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.48. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické adresy obchod@muzpony.cz. Informaci o vyřízení
stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
1.49. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.50. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
*9. Ochrana osobních údajů*
1.51. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
1.52. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen
jako „*osobní
údaje*“).
1.53. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení
uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v
celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.54. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při
registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového
rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného
odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.55. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní
údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím
osobám.
1.56. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
1.57. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
1.58. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo
zpracovatel (čl. 1.55) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
 
1.58.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.58.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý
stav.
 
1.59. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
*10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies*
1.60. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a
dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
adresu kupujícího.
1.61. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky
prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.
cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
kdykoliv odvolat.
 
*11. Doručování*
1.62. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 
*12. Závěrečná ustanovení*
1.63. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.64. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností
nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení.
1.65. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
1.66. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od
kupní smlouvy.
1.67.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rozvojová 8, Český
Těšín 737 01, adresa elektronické pošty obchod@muzpony.cz.
 
V Českém Těšíně dne 18. 9. 2015
 
 
 
 
 
 
Rychl√Ω kontakt

Modern Design, 94-109 Lodz, Polsko
Reklamace/Vrácení /Výměna
 
OlzaLogistic - Muzpony
ul. PFB 2
73701 Český Těšín
Veškeré vaše dotazy posílejte na obchod@muzpony.cz 
 

PayPal Logo
Muzpony Facebook